Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid AIF Soldeertechniek B.V. statutair gevestigd te Winschoten

AFDELING I – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

1.1 Onder “AIF Soldeertechniek” wordt in deze voorwaarden verstaan:
AIF Soldeertechniek B.V., statutair gevestigd te Winschoten en 
kantoorhoudende te Winschoten.

1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: 
de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het
samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van
diensten en/of zaken door AIF Soldeertechniek dan wel het
verrichten van enige andere prestatie met AIF Soldeertechniek een
overeenkomst is aangegaan of te dien einde met AIF Soldeertechniek
in onderhandeling is.

1.3 Onder “partijen” worden in deze voorwaarden verstaan: 
AIF Soldeertechniek en Afnemer.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan:
elke afspraak tussen Afnemer en AIF Soldeertechniek tot het leveren
van diensten en/of zaken door AIF Soldeertechniek ten behoeve van
Afnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met
AIF Soldeertechniek.

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan ondermeer
geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte, 
opdrachtbevestiging, factuur en op het Internet.

2.3 Afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze
aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen, en gelden slechts per geval.

2.4 De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde
algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

2.5 Ten aanzien van zaken die AIF Soldeertechniek van derden heeft
afgenomen zullen de op de desbetreffende transacties
toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook
van toepassing zijn op de overeenkomst tussen AIF Soldeertechniek
en Afnemer, indien en voor zover AIF Soldeertechniek zich daarop
beroept.

2.5 Ingeval deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere
taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse
tekst steeds beslissend.

2.6 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling
van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de
geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of
deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of
nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op
wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen
partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid
of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.7 Indien AIF Soldeertechniek in een voorkomend geval niet de strikte
naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met
zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of
dat AIF Soldeertechniek het recht zou verliezen om in toekomstige, 
al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen 

3.1 Elk aanbod van AIF Soldeertechniek is herroepelijk, ook als daarin 
een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van
AIF Soldeertechniek, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per 
telefax, op het Internet, per e-mail of op andere wijze gedaan,
zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door
AIF Soldeertechniek worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het
aanbod heeft aanvaard.

3.3 Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of
specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor
AIF Soldeertechniek slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die
woorden schriftelijk is bevestigd.

3.4 Indien een offerte e.d. van AIF Soldeertechniek niet binnen 30 dagen 
of een aangegeven andere periode door een schriftelijke 
onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij vervallen.

Artikel 4 – Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het
moment waarop AIF Soldeertechniek een door de Afnemer
onvoorwaardelijk ondertekende offerte retour ontvangt dan
wel, indien dat eerder is, op het moment waarop
AIF Soldeertechniek een begin maakt met de uitvoering van de
opdracht.

4.2 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere
(tussen)personen van AIF Soldeertechniek binden AIF Soldeertechniek niet
voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de statutaire 
directie van AIF Soldeertechniek zijn bevestigd.

4.3 De opdrachtbevestiging van AIF Soldeertechniek wordt geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk
overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van
het gebruik van enig communicatiemiddel tussen
AIF Soldeertechniek en Afnemer, dan wel tussen AIF Soldeertechniek en
derden, voor zover deze betrekking hebben op AIF Soldeertechniek
en Afnemer, is AIF Soldeertechniek niet aansprakelijk, tenzij er 
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van
AIF Soldeertechniek.

4.5 Indien AIF Soldeertechniek met twee of meer personen dan wel
rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)-
personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens 
AIF Soldeertechniek voortvloeien.

4.6 AIF Soldeertechniek behoudt zich het recht voor om voor rekening
en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering
van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat
redelijkerwijze nodig mocht zijn.

4.7 AIF Soldeertechniek behoudt zich het recht voor de gesloten
overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) 
surseance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van
Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht
redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien
Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het
verschaffen van informatie die AIF Soldeertechniek van Afnemer
verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig 
heeft. Indien de overeenkomst door AIF Soldeertechniek op één van
voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan
AIF Soldeertechniek automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor
de gemaakte interne kosten en winstderving van 25% van de
overeengekomen vergoeding met een minimum van
EUR 600,--. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door
AIF Soldeertechniek gemaakt ter voorbereiding op de door haar te
leveren prestaties, alsmede alle overige door AIF Soldeertechniek 
geleden schade te vergoeden. Voor zover AIF Soldeertechniek (op basis
van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten
overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot
betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan
Afnemer uit welke hoofde dan ook.

4.8 Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst,
dat voor Afnemer uit een overeenkomst met AIF Soldeertechniek
voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van AIF Soldeertechniek.

Artikel 5 – Levering en levertijd

5.1 Tengevolge van de aard van haar bedrijf en haar producten is
AIF Soldeertechniek in belangrijke mate afhankelijk van prestaties
van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, douane-
autoriteiten en andere instanties), zodat AIF Soldeertechniek niet kan
garanderen dat de overeenkomst volledig en tijdig door haar
kan worden nagekomen.

5.2 De door AIF Soldeertechniek opgegeven termijnen zijn zo goed
mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel
nimmer bindend of fataal.

5.3 Overschrijding door AIF Soldeertechniek van overeengekomen
termijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de
overeenkomst, tenzij AIF Soldeertechniek langer dan 30 dagen in
verzuim is, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is
AIF Soldeertechniek dan nimmer verschuldigd.

5.4 De door AIF Soldeertechniek verkochte zaken worden (af)geleverd
vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van AIF Soldeertechniek. Het
risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q.
opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve
van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd
dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico
is voor Afnemer.

5.5 Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra
AIF Soldeertechniek deze aanbiedt. Indien afnemer voornoemde
verplichting niet nakomt, kan AIF Soldeertechniek, onverminderd
haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst
ontbinden, in welk geval het bepaalde in artikel 4.7 tweede 
alinea van toepassing is.

Artikel 6 – Prijzen 

6.1 De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW en zijn gebaseerd
op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de
aanbieding.

AIF Soldeertechniek behoudt zich het recht voor de na datum van de 
aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in
kostprijsbepalende factoren, waarop AIF Soldeertechniek in
redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld
stijging of verhoging van koperprijzen, olieprijzen, 
aluminiumprijzen, inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, 
verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten
of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al 
mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen.

6.2 Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten,
en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten
zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling 

7.1 De betalingstermijn van facturen is dertig (30) dagen na
factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2 AIF Soldeertechniek kan verlangen dat betaling plaatsvindt op het
moment dat een transactie wordt gerealiseerd. Zo nodig zal zij
in dit verband vooraf een ‘pro-forma’ (eind)factuur opstellen.

7.3 Afnemer zal de betaling van de vergoeding aan AIF Soldeertechniek
niet opschorten of verrekenen.

7.4 Alle betalingen zullen geschieden op een door AIF Soldeertechniek
schriftelijk aan te wijzen bank- of girorekening.

7.5 Betalingen zullen worden gedaan in Euro, tenzij anders is
vermeld. 

7.6 Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening
van de door haar verschuldigde vertragingsrente en
(buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in
mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs
al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een
latere vordering of andere post.

7.7 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim
door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien
AIF Soldeertechniek in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de
stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de
vorderingen van AIF Soldeertechniek direct opeisbaar, ongeacht een
eventueel overeengekomen betalingstermijn.

7.8 Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de
openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per
maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de
vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat
jaar verschuldigde rente.

7.9 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke
invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom
en de vertragingsrente, de werkelijk door AIF Soldeertechniek
gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

7.10 Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan
AIF Soldeertechniek haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in
welk geval artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

Artikel 8 – Aanvullingen en wijzigingen

8.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst
binden AIF Soldeertechniek slechts indien zij deze schriftelijk heeft
bevestigd.

8.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden
waarop AIF Soldeertechniek geen invloed heeft, kunnen leiden tot
verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

8.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van AIF Soldeertechniek
als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe
omstandigheden waarop AIF Soldeertechniek geen invloed heeft,
mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 9 – Aanbetaling en zekerheidstelling

9.1 AIF Soldeertechniek kan steeds, alvorens met de nakoming van de
overeenkomst voort te gaan, zonder nadere motivering van
Afnemer verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het 
nakomen van haar betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door
het voldoen van een voorschot.

9.2 Afnemer zal het voorschot binnen de verlangde termijn 
voldoen. Door het verstrijken van voornoemde termijn raakt
Afnemer in verzuim; een ingebrekestelling is hiertoe niet
vereist. Voordat zekerheid is gesteld en indien Afnemer met
het stellen van zekerheid in verzuim is, kan AIF Soldeertechniek
haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden, in welk geval
artikel 4.7 tweede alinea van toepassing is.

Artikel 10 – Gegevens Afnemer

10.1 Afnemer zal alle gegevens en bescheiden die AIF Soldeertechniek
redelijkerwijze nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking van AIF Soldeertechniek stellen en ook
overigens zal Afnemer AIF Soldeertechniek op de hoogte houden
van de relevante informatie.

10.2 Indien mocht blijken dat de door Afnemer verstrekte
informatie niet juist, niet volledig en/of niet betrouwbaar is,
zijn alle extra kosten die AIF Soldeertechniek daardoor in verband
met de – uitvoering van de – overeenkomst moet maken, voor
rekening van Afnemer, onverminderd de gehoudenheid van 
Afnemer AIF Soldeertechniek tegenover derden te vrijwaren voor
afspraken.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 AIF Soldeertechniek neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen
in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties of zaken in
strijd zijn of kunnen komen met enig in Nederland geldend
recht van intellectueel eigendom van een derde. Indien
niettemin aan AIF Soldeertechniek het verwijt valt te maken van het
feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal
AIF Soldeertechniek, onverminderd de in artikelen 14 tot en met 18
vermelde grenzen, het geleverde tegen creditering van de 
kosten terugnemen, of zorg dragen dat Afnemer de geleverde
prestatie of zaak of een gelijkwaardige zaak, ongestoord kan
blijven gebruiken; alles mits Afnemer AIF Soldeertechniek tijdig
waarschuwt en onmiddellijk en onvoorwaardelijk in staat stelt
om voor haar belangen ten opzichte van degene die rechten
van intellectueel eigendom geldend maakt, op te komen. Ter
zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele
eigendom buiten Nederland zal Afnemer tegen AIF Soldeertechniek
geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele
vordering hebben.

11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
AIF Soldeertechniek de auteursrechten en alle overige rechten van
intellectuele eigendom op de door haar opgemaakte en
verstrekte voorbeelden, berekeningen, modellen, ontwerpen, 
werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
geestesproducten. Deze zaken blijven eigendom van
AIF Soldeertechniek en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming 
niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond
of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan Afnemer
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer zal deze
zaken op eerste verzoek aan AIF Soldeertechniek terugsturen.

11.3 In geval van overtreding van het in artikel 11.2 bepaalde
verbeurt Afnemer een boete van EUR 10.000,-- voor iedere
overtreding en voor iedere dag, dat een overtreding duurt, een
gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de
overige rechten die AIF Soldeertechniek geldend kan maken,
bijvoorbeeld verbod van de overtreding te vragen en
aanspraak te maken op schadevergoeding.

Artike12 – Eigendomsvoorbehoud

12. 1 AIF Soldeertechniek behoudt zich de eigendom voor alles van alle door
haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor
al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts
geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die
AIF Soldeertechniek op Afnemer mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige
verplichtingen jegens AIF Soldeertechniek.
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op
Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet monteren, in-
of aanbouwen, gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of
aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van
Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen
van AIF Soldeertechniek bevinden, strekken nog tot onderpand voor
die vorderingen, die AIF Soldeertechniek uit welke hoofde dan ook
nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos
pandrecht).

12.2 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van
AIF Soldeertechniek bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van
de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s
verzekeren. Afnemer machtigt hierbij AIF Soldeertechniek om
namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit
hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te
verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk
Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van
AIF Soldeertechniek jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen jegens AIF Soldeertechniek
tekortschiet of AIF Soldeertechniek goede grond heeft te vrezen dat
hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag
AIF Soldeertechniek de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken
op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming zal
Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis
van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de
oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de
terugneming gevallen kosten.

Artikel 13 – Retentierecht en pandrecht

13.1 AIF Soldeertechniek mag, tot het moment waarop Afnemer al haar
verplichtingen jegens AIF Soldeertechniek is nagekomen, jegens een
ieder voor rekening en risico van Afnemer zaken, documenten
en gelden waarover AIF Soldeertechniek in het kader van haar
overeenkomsten met Afnemer de beschikking krijgt, 
vasthouden.

13.2 Alle zaken, documenten en gelden die AIF Soldeertechniek uit welke
hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot
onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van Afnemer
heeft of zal krijgen.

13.3 AIF Soldeertechniek kan de haar in de leden 1 en 2 toegekende
rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Afnemer nog
verschuldigd is in verband met andere overeenkomsten, al dan
niet met groepsmaatschappijen.

Artikel 14 – Klachten

14.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering
controleren op eventuele afwijkingen van het
overeengekomene.

14.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de
feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en
uiterlijk binnen 5 dagen na feitelijke (af)levering per fax bij
AIF Soldeertechniek worden ingediend, bij gebreke waarvan
Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde
onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

14.3 Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het
geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar
objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel
gebruikt dan waarvan AIF Soldeertechniek redelijkerwijs mocht
uitgaan dat het zou worden gebruikt, Afnemer het geleverde, 
aanpast, doorlevert, dan wel niet ter beschikking van 
AIF Soldeertechniek houdt.

14.4 Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de
branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren,
kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, jaartallen,
e.d.

14.5 AIF Soldeertechniek is slechts verplicht kennis te nemen van
ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele
verplichtingen jegens AIF Soldeertechniek, uit welke hoofde dan
ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet
kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door 
hem ingediende klacht.

14.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven
bepaalde, gegrond zijn, zal AIF Soldeertechniek na overleg met
Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn 
herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of
vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of
onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken 
desgevraagd aan AIF Soldeertechniek overdragen dan wel gedurende
enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer
is slechts mogelijk met medewerking van AIF Soldeertechniek.

14.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven 
bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn
herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is
AIF Soldeertechniek gerechtigd een zaak of dienst van de
dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke
prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met
medewerking van AIF Soldeertechniek.

Artikel 15 – Retourzendingen

15.1 Retourzendingen aan AIF Soldeertechniek zijn slechts toegestaan 
met toestemming van AIF Soldeertechniek.

15.2 Retourzendingen aan AIF Soldeertechniek geschieden voor rekening
en risico van Afnemer. Bij terechte klachten worden de
Nederlandse portokosten door AIF Soldeertechniek vergoed.

15.3 AIF Soldeertechniek is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk
ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen
waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

15.4 Slaat AIF Soldeertechniek de geretourneerde zaken op of trekt zij
zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor
rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan
nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending 
worden afgeleid.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
AIF Soldeertechniek, behoudens opzet of grove nalatigheid, niet
aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade,
personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of
indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan.
AIF Soldeertechniek is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te
leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer
mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

16.2 Iedere aansprakelijkheid van AIF Soldeertechniek is beperkt tot de
schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding
verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum
het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de
door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico
dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar komt.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de
genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het door AIF Soldeertechniek voor de
desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde
netto-factuurbedrag.

16.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden
is bepaald, is AIF Soldeertechniek voor zaken en/of diensten die zij
van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan
voor zover deze derden jegens AIF Soldeertechniek aansprakelijk zijn
en verhaal bieden.

16.4 Indien AIF Soldeertechniek bij de installatie en/of de montage en/of
het bedrijfs-gereedmaken zaken behulpzaam is, zonder dat dit
uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt dat steeds
geheel voor risico van Afnemer.

16.5 AIF Soldeertechniek is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade
niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan
AIF Soldeertechniek heeft gemeld.

16.6 AIF Soldeertechniek bedingt alle wettelijke en contractuele
verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen
aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten
behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten
voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou
zijn.

16.7 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en algemene
voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-
)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na
oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn
gemaakt.

Artikel 17 – Vrijwaring

Afnemer zal AIF Soldeertechniek volledig vrijwaren voor elke vorm
van aansprakelijkheid die jegens derden op AIF Soldeertechniek zou
kunnen rusten met betrekking tot door AIF Soldeertechniek
geleverde zaken of verrichte diensten , voor zover die
aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op
AIF Soldeertechniek rust.

Artikel 18 – Overmacht

18.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te
dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke,
eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming
van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer)
van AIF Soldeertechniek kan worden verlangd.

18.2 Onder overmacht van AIF Soldeertechniek wordt in ieder geval
verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het
personeel van AIF Soldeertechniek, brand, sabotage,
overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij
AIF Soldeertechniek, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij
toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of
belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst
kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade
en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie
(“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van
AIF Soldeertechniek of Afnemer, waardoor AIF Soldeertechniek haar
verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan
nakomen.

18.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan
AIF Soldeertechniek de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan
wel de overeenkomst definitief ontbinden; Afnemer kan dat
ook, maar eerst nadat AIF Soldeertechniek 60 dagen na
ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij
ontbinding in geval van overmacht is AIF Soldeertechniek geen
schadevergoeding verschuldigd.

18.4 AIF Soldeertechniek kan betaling vorderen voor de prestaties die bij
de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn
verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht
oplevert, is gebleken.

18.5 AIF Soldeertechniek kan zich ook op overmacht beroepen indien de
omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar
prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 19 – Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

19.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend
onderworpen aan het Nederlandse recht.

19.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van
toepassing, evenmin als enige andere bestaande of
toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke
zaken waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten.

19.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen,
zulks ter (vrije) keuze van AIF Soldeertechniek, bij uitsluiting
worden beslecht òf door de (Voorzieningenrechter van de)
Rechtbank Groningen (voor zover de geschillen behoren tot de
competentie van de sector civiel van een rechtbank
(“procureurszaken”).

19.4 De taal van de procesvoering is de Nederlandse.

AFDELING II – ONDERZOEKS-, ONTWIKKELINGS- EN
ONTWERPWERKZAAMHEDEN

Artikel 20 – Algemeen

20.1 De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, onverminderd
de bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 in Afdeling I – 
Algemeen van deze algemene voorwaarden, van toepassing bij
overeenkomsten/opdrachten tot het uitvoeren van onderzoeks-, 
ontwikkelings- en/of ontwerpwerkzaamheden.

20.2 Voor zover en indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen
bepalingen in de artikelen 1 tot en met 19 enerzijds en
bepalingen van deze afdeling anderzijds, prevaleren de
bepalingen van deze afdeling.

Artikel 21 – Inspanningsverplichting

Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt AIF Soldeertechniek zich tot
niet meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
in te spannen voor een voor Afnemer bruikbaar resultaat.

Artikel 22 – Geheimhouding

22.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van de resultaten
van de opdracht, zoals door AIF Soldeertechniek aan Afnemer
verschaft, voor zover de wet dat toestaat.

22.2 Voor gegevens van Afnemer waarvan AIF Soldeertechniek bij de
uitvoering van de opdracht kennis neemt en die door Afnemer
uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, geldt een
geheimhoudingsverplichting van AIF Soldeertechniek. Andersom
geldt eenzelfde verplichting voor Afnemer.
Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing:
· voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van één van de
partijen op het moment dat deze gegevens door de andere
partij worden medegedeeld;
· voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn of
worden, zonder dat dit het gevolg is van enig verwijtbaar
handelen of nalaten van één van partijen;
· voor gegevens welke op rechtmatige wijze door partijen
worden verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek
van partijen, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik
wordt gemaakt van de geheime gegevens.

22.3 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk
is overeengekomen, is AIF Soldeertechniek gedurende de uitvoering
van de opdracht verplicht zich te onthouden van het
aanvaarden van opdrachten van derden op het gebied van de
opdracht.

22.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
AIF Soldeertechniek is het Afnemer niet toegestaan de door
AIF soldeertechniek verstrekte resultaten geheel of gedeeltelijk te
verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van
druk, fotokopie, microfilm, in elektronische vorm of op welke
andere wijze dan ook.

Artikel 23 – Rechten op resultaten

23.1 Beide partijen hebben het recht de resultaten te gebruiken,
maar uitsluitend AIF Soldeertechniek heeft het recht aan de hand van
de resultaten zaken te (laten) vervaardigen. Tenzij partijen
schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is
AIF Soldeertechniek bevoegd deze zaken (tevens) aan derden te
verkopen en te leveren.

23.2 Voor zover de uitvoering door AIF Soldeertechniek van de opdracht
leidt tot octrooieerbare materie, heeft uitsluitend
AIF Soldeertechniek het recht ten behoeve van zichzelf op haar naam en
voor haar rekening een octrooi/octrooien aan te vragen, zonder
dat zij daarvoor Afnemer een vergoeding verschuldigd is en/of
wordt, indien een octrooi/octrooien wordt/worden verleend.

A.I.F. Soldeertechniek BV
Zeefbaan 5c
9672 BN Winschoten
+31 (0)597 – 436 141
F +31 (0)597 – 436 362
E info@soldeerbout.nl 

 

 

  • weller
  • star tec
  • portasol
  • ersa
  • ifa

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2017 - 2020 A.I.F. Soldeertechniek | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel